Local Committee

Hong-Shig Shim (REI)
Seong-soo Ahn (Neways)
You Han Bae (UU)
Jeongdong Choi (UU)
Chun Hwang (UVRMC)
Hanseup Kim (UU)
David Lee (Varian)
Jounghee “Veronica” Lee (SI)
Hye Yeong Nam (UU)
Sung Kwan Pyun (GE)
Yong In Shin (ITBC)
Donghoon Yoon (UU)